VIDEO VẬN HÀNH CÁC DÒNG MÁY DÁN CẠNH

máy dán cạnh thẳng

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 5 CHỨC NĂNG

SM 360 – chức năng máy: lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay trên dưới – cạo keo – đánh bóng.

Vermax 80 (sử dụng ván dày 80mm) – chức năng máy: lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay trên dưới – cạo keo – đánh bóng.

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 6 CHỨC NĂNG

SM 360D2 – chức năng máy: lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – cạo keo – đánh bóng.

SM 360JS – chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay trên dưới – cạo keo – chà nhám.

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 7 CHỨC NĂNG

SM 450 – chức năng máy: lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng.

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 8 CHỨC NĂNG

SM 450D – chức năng máy: lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng.

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG FULL CHỨC NĂNG

SM 450DJ – chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng.

SM 480DJK – chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp – cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng- phay rãnh hậu.

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 2 NỒI KEO (KEO EVA - PUR)

MICHAEL 4 – chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp 1 – lăn keo ép nẹp 2 cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – cạo keo – đánh bóng.

MICHAEL 4 CR- chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp 1 – lăn keo ép nẹp 2 cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng.

MICHAEL 4CR/B – chức năng máy: Phay cạnh – lăn keo ép nẹp 1 – lăn keo ép nẹp 2 cắt đầu đuôi – phay thô + tinh trên dưới – bo góc R – cạo keo – đánh bóng.

Sản phẩm